ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • របៀបវាស់ប្រវែងខ្សែរ៉ូត

    បន្ទាប់ពីប្រវែងនៃខ្សែរ៉ូតគឺសំដៅទៅលើសំណាញ់នៃប្រវែងនៃខ្សែរ៉ូតនៅក្រោមស្ថានភាពធម្មជាតិនៃផ្ទះល្វែងនេះបើយោងតាមការអនុវត្តជាក់ស្តែង។យោងតាមទម្រង់ផ្សេងគ្នានៃខ្សែរ៉ូត គំនិតប្រវែងខ្សែរ៉ូតគឺខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច។នៅក្រោមទម្រង់ផ្សេងគ្នានៃ zip...
    អាន​បន្ថែម